Uncategorized

Akt Ekspertize

GEOLOGICAL & ENGINEERING CONSULTING SERVICES SH.P.K. është një kompani e përbërë nga grup inxhinierësh të kualifikuar brenda dhe jashtë vendit në fushën Mekanike, Elektrike, Ndërtimit, Mjedisit, Hidroteknike, Naftës & Gazit, Gjeodezisë, Gjeologjisë dhe Minierave, Arkitekturës, Urbanistikës.

Ekspertizë në aksidentet në punë në të gjitha fushat e saj, Ekspertizë në fushën e naftës dhe të gazit, Ekspertize ne projektim ne fushën e ndërtimit tunele, hidrocentrale, porte, aeroporte, aksidente mjedisore etj Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me burimet minerare Shërbime ekspertize për veprimtarinë studiuese-projektuese dhe zbatuese Veprimtari expertize lidhur me ndikimin ne mjedis (Auditim mjedisor, ndikim ne mjedis) si dhe Ekspertizë në vlerësimin e makinerive, pajisjeve dhe linjave teknologjike. Ekspertizë teknike në të gjitha fushat e saj (civile, mekanike, elektrike, etj.) Ekspertize autoteknike në të gjitha kategoritë e saj, analiza dhe rindërtimi i aksidenteve rrugore automjet – automjet, automjet – këmbësor/biçikletë, etj.

Leave a Reply

Your email address will not be published.